Εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ

Ηλεκτρονική εγγραφή τελικού χρήστη Ραδιοφωνικού Σταθμού σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261)
Οι οδηγίες εγγραφής είναι διαθέσιμες εδώ
και το υπόδειγμα της δήλωσης εδώ.
Βίντεο με τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμο εδώ.

Το ΣΗΛΥΑ απευθύνεται σε:

 • παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιθυμούν να λάβουν άδεια για κατασκευή κεραίας.
 • φορείς του δημοσίου που συμμετέχουν στην εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλουν οι πάροχοι.

Οι πάροχοι/δημόσιοι φορείς για να έχουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.

1ο επίπεδο: Υποβολή αίτησης/δήλωσης εγγραφής

Ο πάροχος/δημόσιος φορέας υποβάλλει αίτηση για να ενταχθεί στο ΣΗΛΥΑ, αποδεχόμενος τους σχετικούς όρους χρήσης.

Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Υπόδειγμα αίτησης για παρόχους Υπόδειγμα αίτησης για φορείς του δημοσίου

2ο επίπεδο: Ορισμός τελικού χρήστη

Ο πάροχος/δημόσιος φορέας ορίζει τον «τελικό χρήστη» ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτήσεων και την παρακολούθησης της πορείας αδειοδότησης.

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού περισσοτέρων του ενός χρηστών. Τουλάχιστον ένας από τους χρήστες πρέπει υποχρεωτικά να έχει ρόλο τεχνικού υπευθύνου.

Η σχετική αίτηση/δήλωση πρέπει να:

 • υποβάλλεται για κάθε τελικό χρήστη ξεχωριστά.
 • αναφέρει τον τίτλο/θέση του τελικού χρήστη στην εταιρία/δημόσιο φορέα.
 • συνοδεύεται από φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του τελικού χρήστη.
 • υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και τον τελικό χρήστη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χορηγείται στον τελικό χρήστη κωδικός πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ.

Υπόδειγμα αίτησης για παρόχους Υπόδειγμα αίτησης για φορείς του δημοσίου

Τρόπος αποστολής

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ μέσω:

 • ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  Λ. Κηφισίας 60
  151 25 Μαρούσι

 • τηλεομοιοτυπίας (fax) στο: 210 610 5049
.